Privatjuss - Barnerett

Rettsreglene innen barnerett reiser mange spørsmål

 • Hva er mekling, og når er det aktuelt å søke bistand hos familievernkontoret?
 • Hvordan kan jeg få delt fast bosted for barna etter et samlivsbrudd?
 • Har overtagelse av felles bolig betydning for hvem som får omsorgen for barna?
 • Hva er forskjellen på delt fast bosted og 50 % samvær?
 • Hva vil det si å ha felles foreldreansvar?
 • Hva er forskjellen på omsorgen og felles foreldreansvar?

Vi kan tilby:

 • Spisskompetanse innen barnevern- og barnerett
 • Juridisk bistand med fokus på kvalitet.
 • Bred erfaring innen dette spesialområdet.
 • Kunnskap om delt fast bosted, alternative omsorgsløsninger, samt de nye bidragsreglene.
 • Vektlegging av personlig oppfølging og god klientservice


Vi kan gi gratis saksvurdering, ta kontakt for en hyggelig og uformell samtale på tlf: 22 96 10 10.


Problemstillinger som skaper behov for bistand

To samboere bryter samlivet etter et langt samboerskap. Mor ønsker å ta med seg fellesbarnet for å flytte tilbake til barndomshjemmet sitt 50 mil unna tidligere felles hjem. Far har ikke felles foreldreansvar.

 • Hvordan skal far få felles foreldreansvar?
 • Er det mulig for far å hindre at mor flytter med barnet?
 • Har far muligheten til å få omsorgen?
 • Hvis mor flytter, hvem skal betale reisekostnadene ved samvær?
 • Hvilke muligheter har foreldrene i forhold til omfang av samvær hvor det er lang reiseavstand mellom foreldrene?


Mor ønsker så gjerne at barnet skal ha samvær med sin far. Barnet er 12 år og har det samme ønske. Barnet har ikke sett sin far på de siste 5-6 årene.

 • Hvilke muligheter har mor og barn for å få til et samvær?


Mor og far har felles foreldreansvar og delt fast bosted for to barn (50/50). Mor ønsker plutselig ikke å fortsette med delt fast bosted og kontakter advokat. Far mottar brev fra advokaten til mor, hvor det ligger vedlagt en avtale om "vanlig samvær". Advokaten til mor ber far undertegne denne.

 • Hva skal far gjøre?
 • Er det mulig å fortsette en delt bosted som løsning når den ene av foreldrene ikke vil dette?
 • Kan rettsapparatet hjelpe?

 

Foreldrene har delt fast bosted for ett barn

 • Hva blir bidraget?
 • Kan foreldrene påvirke bidragsberegningen?


Far har "vanlig samvær" med tre barn etter avtale mellom foreldrene. Brått nekter mor far samvær.

 • Hva gjør far?

Stortinget har gitt signal om at delt bosted er det ønskelige.

Obligatorisk mekling gjelder for både ektefeller og samboere, og er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og barneloven.

 

Alle foreldre med...

Jul og nyttår er høytider som er spesielt viktige for oss her i det kalde nord. I den kalde, mørke årstiden er det særskilt viktig tilbringe...

Oversikt over foreldreansvaret for ektefeller, ugifte og samboende foreldre. Avtaler som endrer foreldreansvaret må registreres i folkeregisteret for...

Begge foreldre er pliktige til å bidra til forsørgelsen av sine barn. Plikten gjelder uavhengig av om de bor sammen med barnet eller ikke. Denne...

Det er innført en rekke nye bidragsregler. Endringene trådte i kraft 1.1.2009. Blant annet medfører endringene at muntlige avtaler legges til grunn på...

I en Høyesterettsavgjørelse fra 2005 ble det uttalt at det ikke ville anses som straffbart dersom foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn...

Reglene om reisekostnader ved samvær endres fra den 01.01.2009. Endringene medfører at en større andel av reisekostnadene enn tidligere skal deles...

Alle barn har krav på trygge oppvekstvilkår.

OVERSIKT OVER HVORDAN HØRINGSINSTANSENE FORDELER SEG:

Utviklet av Grafisk Senter