Privatjuss - Arverett

Arverett impliserer flere andre rettsområder. Av de mest sentrale i den sammenheng, er skatte- og avgiftsrett, skifterett, familierett, forsikringsrett, åsetesrett, odelsrett og fast eiendoms rettsforhold for eksempel. Et dødsfall berører alle rettslige forhold som avdøde hadde befatning med og av samme grunn vil det være like mange rettslige områder å ta hensyn til.

Behandling av arvespørsmål krever derfor en bred juridisk erfaringsbakgrunn, både under rådgivning med henblikk på disponering av ens arv og under håndtering av avdødes forhold for arvingene.

Advokatfirmaet JARELD as har advokater med lang og bred erfaring fra forskjelligartede rettsområder og arverettslige spørsmål både mht testamentsopprettelse og fordeling av arv og med å ivareta arvelaters/testators interesser og arvingenes interesser.

Minstearv
Gjenlevende ektefelle har alltid krav på en minstearv uansett testamente og særeie. Størrelsen er avhengig av om avdøde hadde barn (livsarvinger). Beløpet er en multiplikator av G (folketrygdens grunnbeløp til enhver tid).

Preklusivt proklama
Gresk? Nei, latin.

Hvis en ber skifteretten utstede preklusivt proklama, mister alle ukjente kreditorer sine krav mot boet. Da kan ikke kreditorer som senere blir oppmerksom på dødsfallet reise noe krav mot de arvinger som har fått noe av boet. En rimelig forsikring mot å motta krav etter at arven er disponert.

Den 1. januar 2009 trådte den nye og kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft. I den forbindelse er det også foretatt endringer i en del andre...

Tidligere var det nødvendig med testament for at samboere skulle kunne ta arv etter hverandre. Samboere som enten har hatt, har eller venter felles...

Mekling er på vei inn i norsk virkelighet som en anerkjent og positiv metode for løsning av konflikter. Fordelene er mange: Rimelig, hurtig,...

Utviklet av Grafisk Senter