Under følger en kort gjennomgang av arbeidstakers grunnleggende rettigheter i forbindelse med oppsigelse på arbeidsgivers side.

Skal søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven ha gyldighet, må formkravene ved en oppsigelse være oppfylt. Dette gjelder også ved endringsoppsigelse, dvs....

Høyesterett har fastslått at konkurranseklausuler ikke står seg når arbeidstaker sies opp på grunn av virksomhetens forhold. I tillegg til å snu opp...

1. januar 2006 trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Reglene om suspensjon er en form for nyvinning, og med disse har et praktisk viktig område...

En fersk høyesterettsdom viser at arbeidsreglement og tilhørende instrukser kan miste mye av sin verdi hvis de ikke håndheves konsekvent.

I forbindelse med nedbemanninger inngår mange arbeidstakere mer eller mindre frivillig sluttavtaler. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er...

I forrige nummer av Arbeidsmiljø så vi på spørsmålet om arbeidstaker får fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten hvis han eller hun inngår en...

Arbeidslivsorganisasjonene og regjeringen hevder at de går til kamp mot mobbing i arbeidslivet. Men det er ingen endring i reglene som mobbeofrene må...

I mange virksomheter endres organisasjonen fortløpende. Arbeidsgiver påberoper seg sin styringsrett, og de ansatte blir ofte tillagt nye...

Stadig flere virksomheter bygges rundt de ansattes kunnskaper. Bedriftene står da overfor en rekke utfordringer knyttet til ivaretakelsen av...

Utviklet av Grafisk Senter