Priser

Offentlig salær

Det eneste sikre som kan sies om prisen på advokattjenester, er hva den offentlige salærsats pr. time er til enhver tid. Denne satsen benyttes kun ved oppdrag hvor salæret betales av det offentlige i fri rettshjelp-tilfellene:

  • Fritt rettsråd (advokatbistand utenfor rettssaker/rettssalene)
  • Fri sakførsel (advokatbistand innenfor rettssaker/rettssalene)

Avhenging av egen og ektefellens formue og inntekt og gjeldende satser og sakstype, kan en få fri rettshjelp.

Se en kortfattet orientering om fri rettshjelp med henvisning til relevante bestemmelser på denne linken: Fri rettshjelp

Selvbetalende klienter

En timesats gir ingen presis angivelse av hva advokattjenester koster. Den viktigste faktor er antall timer som bistanden krever. Vi vurderer alltid de interesser som står på spill for klienten med det bildet vi ut fra vår erfaring kan se at kostnadene kan beløpe seg til.

Den beste målestokk er den erfaring en trekker i den enkelte sak etter hvert som saken blir behandlet. Vi tilstreber månedlig fakturering slik at våre klienter kan følge med på kostnadsbildet.

På forespørsel opplyser vi om hvilke timesatser vi benytter for forskjellig type arbeide og hvorledes vi foretar salærberegning.

Privatpersoners utgifter til tvister som hører under domstolene, kan også være dekket under private forsikringers beløpsbegrensede rettshjelpsdekninger. Se f.eks. orientering på If sine hjemmesider.

Våre timesatser

Timesats avhenger av fagområde og advokatens erfaring.
Våre timesatser spenner for tiden (mai 2016) fra kr. 1.425 til kr. 2.475 pr. time inkl. mva.

Timesats vil fremkomme av oppdragsbekreftelse til privatpersoner.

Prisøkning

Vi har fra og med mai 2016 øket våre priser med 10% for vår høyeste sats og 8,8% for vår laveste sats.  Forrige prisøkning var i januar 2012.

Utviklet av Grafisk Senter