Forretningsjuss - Arbeidsrett

Advokatfirmaet Jareld har bred kompetanse innenfor arbeidsrettslige problemstillinger og yter rådgivning til både arbeidsgivere og arbeidstagere.

Vi har stor erfaring når det gjelder omorganiseringer, nedbemanning og virksomhetsoverdragelser. Vi bistår ved utforming av avtaler og reglement, ved forhandlinger og ved prosedyre for domstolene. En viktig del av vårt arbeid er også løpende rådgivning til virksomheter som ønsker veiledning og råd i forbindelse med ulike problemstillinger knyttet til det løpende arbeidsforholdet.

Vi holder også en rekke kurs i arbeidsrettslige temaer, for eksempel AMU-kurs og kurs i omstilling og nedbemanning.

Innenfor det arbeidsrettslige område arbeider vi særlig med:

  • Arbeidsavtaler, inkludert konkurranseklausuler
  • Insentiv- og bonusordninger
  • Omstillinger og nedbemanninger 
  • Virksomhetsoverdragelser 
  • Arbeidstillatelser
  • Regulering av ansattes immaterielle rettigheter
  • Bbehandling av personopplysninger i arbeidslivet
  • Oppsigelse og avskjed
  • Personalspørsmål av mer generell karakter
  • Prosedyre og annen tvisteløsning

Under følger en kort gjennomgang av arbeidstakers grunnleggende rettigheter i forbindelse med oppsigelse på arbeidsgivers side.

Skal søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven ha gyldighet, må formkravene ved en oppsigelse være oppfylt. Dette gjelder også ved endringsoppsigelse, dvs....

Høyesterett har fastslått at konkurranseklausuler ikke står seg når arbeidstaker sies opp på grunn av virksomhetens forhold. I tillegg til å snu opp...

I forbindelse med nedbemanninger inngår mange arbeidstakere mer eller mindre frivillig sluttavtaler. Spørsmålet som drøftes i denne artikkelen er...

I forrige nummer av Arbeidsmiljø så vi på spørsmålet om arbeidstaker får fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten hvis han eller hun inngår en...

Arbeidslivsorganisasjonene og regjeringen hevder at de går til kamp mot mobbing i arbeidslivet. Men det er ingen endring i reglene som mobbeofrene må...

I mange virksomheter endres organisasjonen fortløpende. Arbeidsgiver påberoper seg sin styringsrett, og de ansatte blir ofte tillagt nye...

Stadig flere virksomheter bygges rundt de ansattes kunnskaper. Bedriftene står da overfor en rekke utfordringer knyttet til ivaretakelsen av...

Utviklet av Grafisk Senter