Advokatmekling

Mekling er på vei inn i norsk virkelighet som en anerkjent og positiv metode for løsning av konflikter. Fordelene er mange: Rimelig, hurtig, fremtidsrettet, lite konfliktskjerpende, konfidensiell behandling, mekler med spesialkunnskap, partene har selv styringen.

Hva er mekling?

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Mekleren er nøytral mellommann som har kompetanse til å hjelpe forhandlingsprosessen videre. Prosessen er frivillig. Partene selv er aktive i prosessen og tar de viktige avgjørelser. Mekleren er ikke dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.

Mekleren fokuserer på partenes forhold seg i mellom, deres historie og deres interesser, heller enn jussen. Dette gir langt større spillerom for forhandlingsløsninger.

Meklingen foregår dels ved at partene sitter sammen med mekleren i felles møter, dels at mekleren har separate møter med parten og pendler mellom disse. Normalt er det en fordel at partene har med sine advokater som rådgivere.

Metoden er hurtig, rimelig og lite konfliktskjerpende sammenlignet med behandling ved domstolene. Mekleren kan velges ut fra sin kunnskap om nettopp den type konflikt det dreier seg om. Mekling ved advokat er derfor et godt alternativ til å unngå en kostbar rettssak.

Fordelene ved å benytte advokatmekler:

Hurtig

Sammenlignet med andre måter å finne veien ut av en konflikt på, er forlik oppnådd via mekling en metode man kommer svært raskt i mål med. Normalt vil det ikke gå mer enn fra fjorten dager til tre måneder fra man har bestemt seg for mekling og til meklingen er avsluttet.

Til sammenlikning vil en behandling ved de alminnelige domstoler minst ta et halv til et helt år avhengig av ventetiden ved den enkelte domstol. Da snakker vi om behandling i første instans. Normalt kan en avgjørelse ankes, noe som betyr enda større tidsbruk.

Billig og lite ressurskrevende

Mekling vil i de aller fleste konflikter bestå av noen timers forberedelse for mekler, og deretter alt fra en halv dag til to dager i selve meklingen.

En meklingsprosess i de aller fleste konflikter koster en brøkdel både av tidsbruk og penger i forhold til en domstolsbehandling.

Helt konkret: Mekleren vil vanligvis ta et honorar som tilsvarer vanlig advokathonorar. Dette honoraret deles mellom partene - du betaler altså halvparten. Men en vanlig en dags mekling kan f.eks. tenkes å koste hver part 5. - 10.000 kroner eks. mva. . I tillegg kommer honorar til egen advokat. Det avhenger av sakens art om partene bør ha med egen advokat. Ofte vil dette være en fordel. Forberedelsestiden forut for en mekling er uansett langt kortere for advokaten sett i forhold til å gå i retten med konflikten.

En behandling av en sak for domstolene vil være langt mer kostbar. Dersom saken tapes, kan man også bli idømt motpartens saksomkostninger.

Konfidensiell

Både partene og mekleren har full taushetsplikt knyttet til alt som foregår under meklingen. Partene har full kontroll med hva som blir kjent eller ikke og partene må være enige dersom noe skal bli offentlig.

Til sammenligning så er hovedforhandlingen for de ordinære domstoler offentlig. Dette er imidlertid ikke tilfelle i saker som vedrører barn

Mekler med juridisk bakgrunn og forhandlingserfaring

En advokat som er godkjent mekler har godkjent meklingskompetanse. Men i tillegg har han eller hun sin juridiske kompetanse og erfaring fra forhandlinger som er en vesentlig del av advokatens hverdag. Forhandlingserfaringer er direkte relevant for meklingen. Juridisk kunnskap er dessuten viktig i mekling, selv om også andre forhold tillegges stor vekt. Bl.a. vil den juridiske bakgrunn gjøre mekleren bedre egnet til å komme med kreative løsningsforslag.

Partene har større herredømme over prosessen og resultatet

Ved mekling er det partene selv som er i førersetet, med mekleren som medhjelper og tilrettelegger, og der partenes advokater deltar som rådgivere. Dette gir større spillerom for praktiske og kreative løsningsforslag bygget på partenes interesser og situasjon, enn i en domstolsbehandling. Løsningen man kommer frem til er partenes egen og det er langt større mulighet for 'skreddersøm'. 'Kaken som skal deles' kan gjøres større ved at partene kan bringe inn forhold og gi tilbud som ikke er mulig ved domstolsbehandling.
Følelsesmessige sider bedre ivaretatt
I mange konflikter vil det være personlige, følelsesmessige sider som kan gjøre en løsning av konflikten vanskeligere. Under en mekling er det langt større rom for enn ved domstolsbehandling å la en part få 'lette på trykket' og få gitt uttrykk for disse sidene av konflikten. Dermed vil man lettere kunne komme videre. Slik 'utlufting' kan skje i separate møter med mekler eller i fellesmøter med motparten, avhengig av hva som gavner prosessen best.

Vennlig og lite konfliktskjerpende - gir løsninger å leve videre med

En mekling legger opp til å få partene til å samarbeide mot en løsning som partene ser på som et egnet kompromiss. Dette er særlig viktig hvor partene skal samarbeide i fremtiden.

Til sammenlikning: En ordinær domstolsbehandling er en konfronterende og normalt konfliktskjerpende prosess. Begge parter har som mål å vinne, og man bruker mye tid og ressurser på dette. I mange konflikter ser man at dette gjør det ganske vanskelig å fortsette en relasjon etter at en avgjørelse er kommet.

Store fordeler også der meklingen ikke ender med avtale

Det hender meklingen ikke fører til forlik, eller at noen deler av konflikten gjenstår. Den prosess med kontakt, faktaavklaring og samarbeide som en meklingsprosess er, kan likevel være til stor fordel ved senere domstolsbehandling. Prosessen har modnet på en god måte. Kontakten partene imellom gjør at man ofte kan redusere konflikten til noen få sentrale temaer og derved spare ressurser og tid for domstolene. Klimaet er ofte bedre enn det ville vært uten mekling. Konflikten skjerpes dermed ikke unødig i den videre behandling. Ikke minst vil det i den videre behandling være en rekke punkter der det er mulig å gjenoppta forliksforhandlinger. Da vil en opprinnelig mekling være god å bygge på.

Ettersom mekling er så lite tids- og ressurskrevende, er det dermed som oftest god grunn til å forsøke.

Utviklet av Grafisk Senter